6000 M

6000m

Annapurna Base Camp Trek
Annapurna Base Camp Trek

 • Duration: 16
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
TUKUCHE PEAK (6921M)
TUKUCHE PEAK (6921M)

 • Duration: 25
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
SINGU CHULI (6501M)
SINGU CHULI (6501M)

 • Duration: 21
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
THAPA PEAK (6012M)
THAPA PEAK (6012M)

 • Duration: 29
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
PISANG PEAK (6091M)
PISANG PEAK (6091M)

 • Duration: 20
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
CHULU EAST (6584M)
CHULU EAST (6584M)

 • Duration: 28
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
AMA DABLAM (6812M)
AMA DABLAM (6812M)

 • Duration: 25
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
Tamang Heritage Trail Trek
Tamang Heritage Trail Trek

 • Duration: 12
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
Mt. CHOLATSE PEAK (6440M)

 • Duration: 26
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
Mt. PHARI LAPCHA (6017M)

 • Duration: 20
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
NIREKHA PEAK (6169M)

 • Duration: 24
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
MERA PEAK (6654M)

 • Duration: 21
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
KUSUM KANGRU(6369M)

 • Duration: 22
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
KWANGDE PEAK (6011M)

 • Duration: 17
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
IMJA TSE (Island Peak6160M)

 • Duration: 18
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
PACHERMO PEAK

 • Duration: 22
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail
LOBUJE PEAK

 • Duration: 24
 • Country: Nepal
 • Best Season : Summer
0.00
Detail